Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Gia Đình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Yêu thích

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Thời gian chiếu: 18:00 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tam sinh tam thế? Ba đời ba kiếp? Là tính cho ai, cho mối nhân duyên nào? Cho trần duyên giữa phàm nhân Tố Tố với thái tử Thiên giới Dạ Hoa? Cho một Tư Âm vô lo vô nghĩ bái sư học nghệ trên núi Côn Luân cùng Thượng thần Mặc Uyên? Cho mối tơ duyên sớm đoạn cùng quỷ nhân Minh giới không thể chung đường? Hay cho hôn ước của Thượng thần Bạch Thiển và thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa?