Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Phòng Việt Nam HD Độc Cô Hoàng Hậu (Tập 2)

Yêu thích

Độc Cô Hoàng Hậu (Tập 2)

Thời gian chiếu: 21:15 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Độc Cô thị vốn là một gia tộc lớn mạnh, nhưng sau khi bị quyền thần hãm hại, gia tộc suy yếu, Độc Cô Già La từ nhỏ đã phải rèn luyện bản thân trở thành một con người mạnh mẽ, kiên cường. Phu quân của nàng là Dương Kiên lúc đó đã là một thiếu niên anh hùng, giữa thời loạn thế thống nhất quần thần, lập ra nhà Tùy xưng hiệu Tùy Văn Đế. Được người đời phong là ''Nhị thánh'', Độc Cô Hoàng Hậu trợ giúp phu quân của mình là Tùy Văn Đế trị quốc an dân, mở ra một triều đại nhà Tùy lớn mạnh cả về quân sự lẫn kinh tế.