Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Vang Bóng Một Thời

Yêu thích

Vang Bóng Một Thời

Thời gian chiếu: 09:00 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Vang bóng một thời - Một chương trình truyền hình đặc biệt xuất hiện. Nơi cảm xúc được kết nối bởi sự chọn lọc trong từng câu chuyện.