Sorry, this video is not available in your country.

TodayTV Của Hồi Môn (Tập 123)

Yêu thích

Của Hồi Môn (Tập 123)

Thời gian chiếu: 17:00 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Cùng là những ông bố, Song Xa và Khê Thủy có chung đặc điểm là rất mực yêu con của mình. Con càng lớn, tình yêu ấy càng mãnh liệt bởi họ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng. Cả hai gia đình liên kết với nhau bởi mối lương duyên của hai người con Gia Yến và Hồng Triển.