Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Thời sự 0h00

Yêu thích

Thời sự 0h00

Thời gian chiếu: 00:00 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 15 phút