Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Thời sự 4h00

Yêu thích

Thời sự 4h00

Thời gian chiếu: 04:00 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 10 phút