Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6)
  Tập 24
 • 00:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 11
 • 01:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 12
 • 01:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 13
 • 01:50
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 14
 • 02:15
  Tia Chớp (Phần 5)
  Tập 8
 • 03:05
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6)
  Tập 21
 • 03:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 2
 • 04:20
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1)
  Tập 10
 • 05:10
  Tia Chớp (Phần 5)
  Tập 8
 • 06:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 13
 • 06:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 14)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 14)
 • 06:50
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 11)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 11)
 • 07:40
  Tia Chớp (Phần 5 - Tập 10)
  Tia Chớp (Phần 5 - Tập 10)
 • 08:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 3)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 3)
 • 09:20
  Đội Trọng Án (Phần 5 - Tập 5)
  Đội Trọng Án (Phần 5 - Tập 5)
 • 10:10
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 13)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 13)
 • 10:35
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 14
 • 11:00
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6 - Tập 25)
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6 - Tập 25)
 • 11:25
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6)
  Tập 26
 • 11:50
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 2)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 2)
 • 12:40
  Naomi (Phần 1)
  Tập 2
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 8)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 8)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 8)
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 8)
 • 14:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 13)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 13)
 • 14:45
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 14
 • 15:10
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6 - Tập 25)
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6 - Tập 25)
 • 15:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6)
  Tập 26
 • 16:00
  Đội Trọng Án (Phần 5 - Tập 5)
  Đội Trọng Án (Phần 5 - Tập 5)
 • 16:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 3)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6 - Tập 3)
 • 17:40
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 11)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 11)
 • 18:30
  Đội Trọng Án (Phần 5 - Tập 5)
  Đội Trọng Án (Phần 5 - Tập 5)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 8)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 6 - Tập 8)
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 8)
  Những Người Bạn (Phần 6 - Tập 8)
 • 20:10
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6 - Tập 25)
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6 - Tập 25)
 • 20:35
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6)
  Tập 26
 • 21:00
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 3)
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 3)
 • 21:50
  Naomi (Phần 1)
  Tập 3
 • • LIVE
  Siêu Nhân Và Lois (Phần 2 - Tập 3)
 • 23:30
  Naomi (Phần 1)
  Tập 3
Cô Gái Siêu Nhân (Phần 4 - Tập 12)
Thời gian chiếu: 06:50 02/12/2021 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật