Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 4
 • 00:45
  Những Người Bạn Phần 3
  Tập 13
 • 01:10
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6)
  Tập 25
 • 01:35
  Nhóc Sheldon (Phần 6)
  Tập 21
 • 02:00
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5)
  Tập 11
 • 02:50
  Quân Chốt Phần 7
  Tập 11
 • 03:35
  Đối Tượng Quan Tâm Phần 4
  Tập 11
 • 04:20
  Gia Đình Winchester (Phần 1)
  Tập 12
 • 05:10
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2)
  Tập 8
 • 05:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 12
 • 06:00
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6)
  Tập 26
 • 06:25
  Nhóc Sheldon (Phần 6)
  Tập 22
 • • LIVE
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5)
 • 07:40
  Quân Chốt Phần 7
  Tập 12
 • 08:30
  Đối Tượng Quan Tâm Phần 4
  Tập 12
 • 09:20
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6)
  Tập 26
 • 09:45
  Nhóc Sheldon (Phần 6)
  Tập 22
 • 10:10
  Gia Đình Winchester (Phần 1)
  Tập 13
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 13
 • 11:50
  Quân Chốt Phần 7
  Tập 12
 • 12:40
  Đối Tượng Quan Tâm Phần 4
  Tập 12
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 5)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 5)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 3 - Tập 14)
  Những Người Bạn (Phần 3 - Tập 14)
 • 14:20
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 12)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 12)
 • 15:10
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 13)
  Gia Đình Winchester (Phần 1 - Tập 13)
 • 16:00
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6 - Tập 26)
  Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 6 - Tập 26)
 • 16:25
  Nhóc Sheldon (Phần 6 - Tập 22)
  Nhóc Sheldon (Phần 6 - Tập 22)
 • 16:50
  Đối Tượng Quan Tâm (Phần 4 - Tập 12)
  Đối Tượng Quan Tâm (Phần 4 - Tập 12)
 • 17:35
  Quân Chốt (Phần 7 - Tập 12)
  Quân Chốt (Phần 7 - Tập 12)
 • 18:20
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 12)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5 - Tập 12)
 • 19:05
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 5)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 5)
 • 19:25
  Những Người Bạn (Phần 3 - Tập 14)
  Những Người Bạn (Phần 3 - Tập 14)
 • 19:50
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2 - Tập 9)
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2 - Tập 9)
 • 20:15
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 13)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 13)
 • 21:00
  Siêu Bão Địa Cầu
  Siêu Bão Địa Cầu
 • 23:00
  Những Người Bạn Phần 3
  Tập 14
 • 23:30
  Gia Đình Winchester (Phần 1)
  Tập 13

Warner TV
Nhà Ngoại Cảm (Phần 5) - Tập 12

06:50
18/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật