Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Và Quản Lý Công Việc

Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Giáo Viên
Lập kế hoạch và quản lý công việc là một kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ ai, từ những bạn học sinh, sinh viên tới các cán bộ công nhân viên và kể cả những nhà quản lý cấp cao.
Tags: Kỹ năng

Có thể bạn thích