Mới cập nhật

Phim bộ 9.6 12/36 Tập
Phim lẻ 8.2 92 Phút
Phim lẻ 8.6 118 Phút
Phim bộ 8.4 5 Tập
Phim bộ 8.1 41 Tập
Phim bộ 7.9 36 Tập
Phim lẻ 8.3 90 Phút
Phim lẻ 9.2 95 Phút
Phim lẻ 8.3 96 Phút
Phim lẻ 8.2 96 Phút
Phim bộ 8.3 36 Tập
Phim bộ 8.3 26 Tập
Phim bộ 7.5 37 Tập
Phim lẻ 8.3 95 Phút
Phim lẻ 9.4 113 Phút
Phim bộ 8.3 40 Tập
Phim bộ 8.8 36 Tập
Phim lẻ 8.5 90 Phút
Phim lẻ 9.8 90 Phút
Phim lẻ 8.7 125 Phút

Phim Hoa Ngữ

Phim bộ 9.6 12/36 Tập
Phim bộ 8.6 36 Tập
Phim lẻ 8.2 116 Phút
Phim bộ 7.9 36 Tập
Phim bộ 7.5 45 Tập
Phim bộ 9.3 47 Tập
Phim bộ 8.2 40 Tập
Phim bộ 8.7 42 Tập
Phim bộ 8.3 36 Tập
Phim bộ 8.6 42 Tập
Phim bộ 9.3 30 Tập
Phim bộ 7.2 80 Tập
Phim bộ 8.9 15 Tập
Phim bộ 8.5 45 Tập
Phim bộ 8.3 55 Tập
Phim bộ 8.6 52 Tập
Phim bộ 5.7 40 Tập
Phim bộ 8.1 41 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.3 60 Tập
Phim bộ 7.4 40 Tập
Phim bộ 8.5 40 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.6 40 Tập

Phim Hành Động Hàn Quốc Đầy Hấp Dẫn

Phim lẻ 7.5 118 Phút
Phim lẻ 8.7 125 Phút
Phim lẻ 8.3 91 Phút
Phim lẻ 7.8 137 Phút
Phim lẻ 8.3 128 Phút
Phim lẻ 7.8 112 Phút
Phim lẻ 8.1 137 Phút
Phim lẻ 8.2 116 Phút
Phim bộ 8.4 68 Tập
Phim lẻ 8.7 105 Phút
Phim lẻ 9.0 120 Phút
Phim lẻ 8.7 111 Phút
Phim bộ 8.2 33 Tập

Phim Hành Động

Phim lẻ 8.4 108 Phút
Phim lẻ 8.7 111 Phút
Phim lẻ 10.0 101 Phút
Phim bộ 8.2 60 Tập
Phim lẻ 8.6 105 Phút
Phim lẻ 8.4 90 Phút
Phim lẻ 7.8 112 Phút
Phim bộ 8.4 68 Tập
Phim lẻ 7.5 97 Phút
Phim bộ 8.8 46 Tập
Phim lẻ 8.0 104 Phút
Phim lẻ 8.7 105 Phút
Phim lẻ 7.8 137 Phút
Phim lẻ 8.3 102 Phút
Phim lẻ 8.7 92 Phút
Phim lẻ 8.2 116 Phút
Phim lẻ 8.1 137 Phút
Phim lẻ 8.3 91 Phút
Phim lẻ 8.4 105 Phút
Phim lẻ 8.6 101 Phút
Phim lẻ 8.5 95 Phút
Phim bộ 8.8 54 Tập
Phim lẻ 7.7 101 Phút
Phim lẻ 8.3 128 Phút

Phim Việt Nam Đặc Sắc

Phim lẻ 8.9 90 Phút
Phim lẻ 8.5 119 Phút
Phim lẻ 7.6 88 Phút
Phim bộ 8.4 63 Tập
Phim lẻ 8.2 90 Phút
Phim lẻ 8.5 107 Phút
Phim lẻ 8.1 101 Phút
Phim bộ 8.4 32 Tập
Phim lẻ 8.0 91 Phút
Phim lẻ 8.2 90 Phút
Phim bộ 8.1 100/300 Tập
Phim lẻ 7.7 96 Phút
Phim lẻ 7.2 87 Phút
Phim lẻ 9.0 104 Phút
Phim lẻ 8.2 98 Phút
Phim bộ 8.1 35 Tập
Phim bộ 8.9 25 Tập (Phần 1)
Phim lẻ 7.5 108 Phút
Phim lẻ 8.4 90 Phút
Phim lẻ 8.6 130 Phút
Phim bộ 8.3 36 Tập
Phim lẻ 8.2 92 Phút
Phim lẻ 8.5 107 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút

Phim Võ Thuật Cổ Trang

Phim bộ 8.2 52 Tập
Phim bộ 8.8 54 Tập
Phim bộ 7.8 38 Tập
Phim bộ 8.2 40 Tập
Phim bộ 8.3 40 Tập
Phim lẻ 8.6 100 Phút
Phim bộ 8.2 33 Tập
Phim bộ 8.3 36 Tập
Phim bộ 8.2 76 Tập

Tuyển Tập Phim

Phim Kinh Dị

Phim lẻ 8.4 108 Phút
Phim lẻ 7.3 83 Phút
Phim lẻ 8.2 96 Phút
Phim lẻ 7.2 106 Phút
Phim lẻ 7.3 95 Phút
Phim lẻ 8.9 90 Phút
Phim lẻ 8.7 92 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 7.8 98 Phút

Phim Lẻ

Phim lẻ 8.1 101 Phút
Phim lẻ 8.0 91 Phút
Phim lẻ 8.8 87 Phút
Phim lẻ 8.2 95 Phút
Phim lẻ 7.5 97 Phút
Phim lẻ 6.7 88 Phút
Phim lẻ 7.5 96 Phút
Phim lẻ 7.9 100 Phút
Phim lẻ 8.9 96 Phút
Phim lẻ 7.6 105 Phút
Phim lẻ 9.5 118 Phút
Phim lẻ 8.8 112 Phút
Phim lẻ 8.8 106 Phút
Phim lẻ 8.1 89 Phút
Phim lẻ 8.1 81 Phút
Phim lẻ 8.3 96 Phút
Phim lẻ 8.0 95 Phút
Phim lẻ 8.5 119 Phút
Phim lẻ 9.1 122 Phút
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Phim lẻ 9.9 127 Phút
Phim lẻ 7.4 99 Phút
Phim bộ 8.9 15 Tập
Phim lẻ 7.5 100 Phút

Phim Gia Đình

Phim bộ 7.8 95 Tập
Phim bộ 8.3 42 Tập
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Phim bộ 8.5 30 Tập
Phim lẻ 8.6 118 Phút
Phim lẻ 7.8 101 Phút
Phim bộ 8.5 30 Tập
Phim bộ 9.0 44 Tập
Phim bộ 7.3 24 Tập
Phim lẻ 8.8 101 Phút
Phim bộ 7.6 30 Tập
Phim bộ 8.3 32 Tập
Phim lẻ 7.9 100 Phút
Phim lẻ 8.6 110 Phút
Phim bộ 8.7 27 Tập
Phim lẻ 9.0 98 Phút
Phim bộ 8.5 40 Tập
Phim lẻ 8.1 101 Phút
Phim bộ 8.4 45 Tập
Phim lẻ 8.9 90 Phút
Phim bộ 8.4 63 Tập
Phim lẻ 8.8 91 Phút
Phim bộ 9.0 76 Tập
Phim bộ 7.7 3 Tập

Phim Bộ

Phim bộ 9.6 12/36 Tập
Phim bộ 8.6 42 Tập
Phim bộ 8.2 33 Tập
Phim bộ 8.2 40 Tập
Phim bộ 10.0 30 Tập
Phim bộ 9.1 38 Tập
Phim bộ 8.7 38 Tập
Phim bộ 7.3 24 Tập
Phim bộ 8.3 48 Tập
Phim bộ 7.7 3 Tập
Phim bộ 8.9 27 Tập
Phim bộ 7.5 45 Tập
Phim bộ 9.3 47 Tập
Phim bộ 8.5 30 Tập
Phim bộ 8.7 42 Tập
Phim bộ 8.6 40 Tập
Phim bộ 9.3 30 Tập
Phim bộ 8.8 30 Tập
Phim bộ 8.5 92 Tập
Phim bộ 7.9 36 Tập
Phim bộ 8.3 32 Tập
Phim bộ 8.5 89 Tập (2 phần)
Phim bộ 8.9 50 Tập
Phim bộ 8.1 35 Tập