Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 74
 • 00:10
  Yakka Dee
  Tập 19
 • 00:15
  Tinpo
  Tập 40
 • 00:25
  Jojo Và Bà
  Tập 22
 • 00:35
  Kazoops!
  Tập 2
 • 00:42
  Kazoops!
  Tập 1
 • 00:50
  Bluey
  Tập 14
 • 01:00
  Chào Duggee
  Tập 16
 • 01:07
  Chào Duggee
  Tập 15
 • 01:14
  Chào Duggee
  Tập 14
 • 01:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 8
 • 01:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 7
 • 01:45
  Bluey
  Tập 12
 • 01:52
  Bluey
  Tập 11
 • 02:00
  Những Chuyến Phiêu Lưu Về Thời Tiền Sử Của Andy
  Tập 8
 • 02:15
  Thú Cưng Và Tôi: Bác Sĩ Thú Y Kể Chuyện
  Tập 24
 • 02:30
  Những Người Hùng
  Tập 18
 • 02:55
  Chào Duggee
  Tập 13
 • 03:02
  Chào Duggee
  Tập 12
 • 03:09
  Chào Duggee
  Tập 11
 • 03:15
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 6
 • 03:25
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 5
 • 03:40
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 11
 • 03:50
  Sarah Và Vịt
  Tập 29
 • 03:57
  Sarah Và Vịt
  Tập 28
 • 04:05
  Nelly Và Nora
  Tập 25
 • 04:10
  Dog Yêu Sách
  Tập 33
 • 04:20
  Kazoops!
  Tập 75
 • 04:25
  Chân Khủng Long
  Tập 44
 • 04:38
  Tinpo
  Tập 39
 • 04:45
  Tinpo
  Tập 38
 • 04:50
  Bluey
  Tập 13
 • 05:00
  Chào Duggee
  Tập 9
 • 05:07
  Chào Duggee
  Tập 8
 • 05:14
  Chào Duggee
  Tập 7
 • 05:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 4
 • 05:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 3
 • 05:45
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 37
 • 06:00
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 75
 • 06:10
  Yakka Dee
  Tập 20
 • 06:15
  Tinpo
  Tập 41
 • 06:25
  Jojo Và Bà
  Tập 23
 • 06:35
  Kazoops!
  Tập 3
 • 06:42
  Kazoops!
  Tập 2
 • 06:50
  Bluey
  Tập 15
 • 07:00
  Chào Duggee
  Tập 17
 • 07:07
  Chào Duggee
  Tập 16
 • 07:14
  Chào Duggee
  Tập 15
 • 07:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 9
 • 07:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 8
 • 07:45
  Bluey
  Tập 14
 • 07:52
  Bluey
  Tập 12
 • 08:00
  Những Chuyến Phiêu Lưu Về Thời Tiền Sử Của Andy
  Tập 9
 • 08:15
  Thú Cưng Và Tôi: Bác Sĩ Thú Y Kể Chuyện
  Tập 25
 • 08:30
  Những Người Hùng
  Tập 19
 • 08:55
  Chào Duggee
  Tập 14
 • 09:02
  Chào Duggee
  Tập 13
 • 09:09
  Chào Duggee
  Tập 12
 • 09:15
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 7
 • 09:25
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 6
 • 09:40
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 12
 • 09:50
  Sarah Và Vịt
  Tập 30
 • 09:57
  Sarah Và Vịt
  Tập 29
 • 10:05
  Nelly Và Nora
  Tập 26
 • 10:10
  Dog Yêu Sách
  Tập 34
 • 10:20
  Kazoops!
  Tập 1
 • 10:25
  Chân Khủng Long
  Tập 45
 • 10:38
  Tinpo
  Tập 40
 • 10:45
  Tinpo
  Tập 39
 • 10:50
  Bluey
  Tập 14
 • 11:00
  Chào Duggee
  Tập 11
 • 11:07
  Chào Duggee
  Tập 9
 • 11:14
  Chào Duggee
  Tập 8
 • 11:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 5
 • 11:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 4
 • 11:45
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 38
 • 12:00
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 75
 • 12:10
  Yakka Dee
  Tập 20
 • 12:15
  Tinpo
  Tập 41
 • 12:25
  Jojo Và Bà
  Tập 23
 • 12:35
  Kazoops!
  Tập 3
 • 12:42
  Kazoops!
  Tập 2
 • 12:50
  Bluey
  Tập 15
 • 13:00
  Chào Duggee
  Tập 17
 • 13:07
  Chào Duggee
  Tập 16
 • 13:14
  Chào Duggee
  Tập 15
 • 13:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 9
 • 13:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 8
 • 13:45
  Bluey
  Tập 14
 • 13:52
  Bluey
  Tập 12
 • 14:00
  Những Chuyến Phiêu Lưu Về Thời Tiền Sử Của Andy
  Tập 9
 • 14:15
  Thú Cưng Và Tôi: Bác Sĩ Thú Y Kể Chuyện
  Tập 25
 • 14:30
  Những Người Hùng
  Tập 19
 • 14:55
  Chào Duggee
  Tập 14
 • 15:02
  Chào Duggee
  Tập 13
 • 15:09
  Chào Duggee
  Tập 12
 • 15:15
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 7
 • 15:25
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 6
 • 15:40
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 12
 • 15:50
  Sarah Và Vịt
  Tập 30
 • 15:57
  Sarah Và Vịt
  Tập 29
 • 16:05
  Nelly Và Nora
  Tập 26
 • 16:10
  Dog Yêu Sách
  Tập 34
 • 16:20
  Kazoops!
  Tập 1
 • 16:25
  Chân Khủng Long
  Tập 45
 • 16:38
  Tinpo
  Tập 40
 • 16:45
  Tinpo
  Tập 39
 • 16:50
  Bluey
  Tập 14
 • 17:00
  Chào Duggee
  Tập 11
 • 17:07
  Chào Duggee
  Tập 9
 • 17:14
  Chào Duggee
  Tập 8
 • 17:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 5
 • 17:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 4
 • 17:45
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 38
 • 18:00
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 75
 • 18:10
  Yakka Dee
  Tập 20
 • 18:15
  Tinpo
  Tập 41
 • 18:25
  Jojo Và Bà
  Tập 23
 • 18:35
  Kazoops!
  Tập 3
 • 18:42
  Kazoops!
  Tập 2
 • 18:50
  Bluey
  Tập 15
 • 19:00
  Chào Duggee
  Tập 17
 • 19:07
  Chào Duggee
  Tập 16
 • 19:14
  Chào Duggee
  Tập 15
 • 19:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 9
 • 19:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 8
 • 19:45
  Bluey
  Tập 14
 • 19:52
  Bluey
  Tập 12
 • • LIVE
  Những Chuyến Phiêu Lưu Về Thời Tiền Sử Của Andy
 • 20:15
  Thú Cưng Và Tôi: Bác Sĩ Thú Y Kể Chuyện
  Tập 25
 • 20:30
  Những Người Hùng
  Tập 19
 • 20:55
  Chào Duggee
  Tập 14
 • 21:02
  Chào Duggee
  Tập 13
 • 21:09
  Chào Duggee
  Tập 12
 • 21:15
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 7
 • 21:25
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 6
 • 21:40
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 12
 • 21:50
  Sarah Và Vịt
  Tập 30
 • 21:57
  Sarah Và Vịt
  Tập 29
 • 22:05
  Nelly Và Nora
  Tập 26
 • 22:10
  Dog Yêu Sách
  Tập 34
 • 22:20
  Kazoops!
  Tập 1
 • 22:25
  Chân Khủng Long
  Tập 45
 • 22:38
  Tinpo
  Tập 40
 • 22:45
  Tinpo
  Tập 39
 • 22:50
  Bluey
  Tập 14
 • 23:00
  Chào Duggee
  Tập 11
 • 23:07
  Chào Duggee
  Tập 9
 • 23:14
  Chào Duggee
  Tập 8
 • 23:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 5
 • 23:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 4
 • 23:45
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 38

Cbeebies
Những Chuyến Phiêu Lưu Về Thời Tiền Sử Của Andy - Tập 9

20:00
22/09/2023
Báo lỗi